ΧΟΡΗΓΟΙ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Α.Σ. ΠΕΡΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Α.Σ. ΠΕΡΑ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ

                                                                                                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                                                                                                                   
Προσκαλούνται τα τακτικά μας μέλη, στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, που θα συνέλθει την Παρασκευή 15 Μαΐου  2015 και ώρα 18.30 στο Βυζαντινό Αθλητικό Κέντρο (Μεγάλης του Γένους Σχολής 10, Άλιμος τηλέφωνα επικοινωνίας 210 9932702– 210 9848435), σύμφωνα με την παρακάτω Ημερήσια Διάταξη.
 
Ημερήσια Διάταξη
 

 1. Έναρξη Γενικής Συνέλευσης.
 2. Εκλογή Προέδρου και δύο Γραμματέων, για την συγκρότηση του προσωρινού Προεδρείου της Γ.Σ.
 3. Ανάγνωση και επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης
 4. Ανάγνωση των Πεπραγμένων του Δ.Σ.                              
 5. Ανάγνωση του Οικονομικού Απολογισμού του Δ.Σ.
 1.  Παρουσίαση του νέου ετήσιου Προϋπολογισμού του Δ.Σ.
 2.  Προτάσεις και επερωτήσεις.
 3.  Έγκριση των πεπραγμένων και του Οικονομικού Απολογισμού του Δ.Σ.
 4.  Έγκριση του νέου Προϋπολογισμού του Δ.Σ.
 5.  Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε διοικητική και οικονομική υπευθυνότητα.
 6.  Τερματισμός της Γενικής Συνέλευσης

 
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν θα εξασφαλισθεί η πλειοψηφία που προβλέπεται από το Καταστατικό του Συλλόγου μας, η παραπάνω Συνέλευση μας αναβάλλεται, για να διεξαχθεί οπωσδήποτε την Δευτέρα 18 Μαΐου 2015 και ώρα 18.30 στην ίδια Αίθουσα και με την ίδια Ημερήσια Διάταξη, οσαδήποτε μέλη κι αν παρευρεθούν.
Δικαίωμα συμμετοχής στην Γ.Σ. έχουν όλα τα τακτικά μας μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι τέλους Μαρτίου 2015.
Παρακαλούνται θερμά τα μέλη μας, να προσέλθουν οπωσδήποτε στην προαναφερόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μας και να συμβάλουν με την παρουσία και τις προτάσεις τους στην πορεία του Συλλόγου μας.
 
Το Δ.Σ. του Α.Σ. ΠΕΡΑ